Anunturi

Ordonanța de urgenta nr. 133/2020, cu completările și modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub formă de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial,

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Materialele școlare ce pot fi achiziționate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei

1. Preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea

sprijinului  educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare(298 ron/membru de familie)

            La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional( iulie2022).

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor,la unitatea școlară.


Condiții pentru acordarea tichetelor sociale

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, îndemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective. 

Conform legii, prin familie se înțelege:

– soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;

– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta sociala;

– persoana singura și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta. 

Acte necesare :

§ cerere tip ;

§ copii BI/CI părinți ;

§ copii certificate naștere ceilalți membrii ai familiei ( pe fiecare copie se scrie “ conform cu originalul” și se semnează de către cel care le verifica);

§ adeverința cu salariul net pe luna iulie 2022/cupoane pensie;

§ adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;

§ declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;

§ cupoane alocație pe luna iulie 2022;

§ copie hotărâre încredințare minor , în cazul în care părinții sunt divorțați.

 

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei si se depun, împreună cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul, până în  15 septembrie 2022 .

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

 Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Bistrița-Năsăud: https://ccdbn.ro 

SITUAŢIE VACCINARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 SIGHETU MARMAŢIEI

 

TOTAL CADRE DIDACTICE

14+1

TOTAL CADRE DIDACTICE AUXILIAR

2

TOTAL CADRE NEDIDACTICE

10

CADRE DIDACTICE VACCINATE

7

CADRE DIDACTICE AUXILIAR VACCINATE

1

CADRE NEDIDACTICE VACCINATE

5

 

PONDERE VACCINARE

CADRE DIDACTICE

53,33%

CADRE DIDACTICE AUXILIAR

50%

CADRE NEDIDACTICE

50%

 

Functioneaza in Sighetu Marmatiei avand sediul in cladirea cu nr. 23 de pe strada Independentei.

 Politica de confidentialitate |  Politica de Cookie 

Newsletter

Doreşti informări prin e-mail cu privire la activităţile desfăşurate în grădiniţă? Abonează-te!